BS NGUYỄN HỮU BÍNH

Kinh nghiệm - Giải thưởng

Học vị và chức danh đảm nhiệm

  • Tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội năm 1986.
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Thần kinh tại Đại học Y Hà Nội.
  • Đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị.
  • Cộng tác, phụ trách khoa Nội thần kinh tại Bệnh Viện Đông Đô
  • Thành viên Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đông Đô